מדיניות הפרטיות באתר בועז התרמילאי

מסמך זה מתאר את מדיניות הפרטיות באתר בועז התרמילאי. להלן “האתר”.

איסוף מידע:

 1. במהלך השימוש או הגלישה באתר, הנך עשוי להתבקש למסור מידע המזהה אותך באופן אישי כגון שם, טלפון, דוא”ל, ואמצעים נוספים אשר יועברו לחברת הביטוח מידה ואתה מעוניין לרכוש דרך האתר, במסירת המידע הנ”ל, הנך נותן הסכמתך להעברת המידע לחברות ביטוח (“הספקים”) לצורך עיבודו ו/או אחסונו ו/או לצורך ביצוע הזמנתך, והכל בכפוף להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 וחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב – 1982.
 2. והאתר פועלת הינה שלוחה של חברת הביטוח, לפיכך שוק הביטוח עשויי להעביר חלק מהמידע, או כולו, אל הספקים וזאת תוך שימוש באבטחת מידע ברמה הגבוהה ביותר ובשימוש באתר מאובטח דרך חברת הביטוח.
 3. כחלק מתפעול השוטף של ה”אתר” שוק הביטוח עשויי להשתמש ב”עוגיות” (Cookies), המשמשות לאימות פרטים והתאמה להעדפות המשתמש,
 4. ב”אתר” מצויים קישורים לאתרים נוספים ביניהם ספקי הביטוח, לקוחות וחברות בת, יובהר כי מדיניות הפרטיות המפורטת במסמך זה, חלה אך ורק בנוגע לאתר. “האתר” אינו אחראי למדיניות הפרטיות של אתרי האינטרנט האחרים כאמור.

אבטחת מידע

 1. מסירת מידע באתר ו/או איסופו בזמן הגלישה והשימוש באתר הינם הליכים מאובטחים על ידי פרוטקלי אבטחה של חברות הביטוח
 2. האתר יעשה כל מאמץ לאבטח את המידע באתר שלה, בהתאם למקובל באתרים מסוג זה, ובהתאם לכך שוק הביטוח לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך כתוצאה מפריצה למסד הנתונים שלה.
 3. האתר משתמש בשרת מאוכסן בחוות שרתים בישראל, הגישה לשרת מוגבלת לעובדי שוק הביטוח בלבד.

שימוש במידע ומסירתו לצד שלישי

האתר משתמש במידע שנאסף אך ורק ובהתאם להוראות הדין אשר פורטו במסמך זה

 1. האתר מתחייב לשמור על המידע,ולא להעביר לאחרים מידע זה ללא הסכמה מוקדמת של המשתמש, למעט לצורכי עסקה עם ספקים המתקשרים עם שוק הביטוח לצורכי אספקה ונתינת שירות ביניהם ספקי שירותי דרך וחברות הביטוח, ולמעט במקרה של סכסוך משפטי או החלטה שיפוטית ובהתאם להוראות הדין
 2. האתר מתבסס על מיליו טופס הצעה באתר של חברת הביטוח עצמה. וחבויתה תקפה כלפי ממלא תופס ההצעה למעט מקרים בהם אמיתות הטופס נתונה למחלקות עקב כוונה לרמות או להסתיר מידע המשנה את שיקול החברה בקבלת הצעת המבטוח

האתר מתחייב למחוק מידע אשר ביקש בעל המידע למוחקו למעט טופס ההצעה שהינו חוזה להסכם הביטוח.

 1. מידה ותחליט להירשם לקבלת מידע באתר ותקבל קוד סודי, הקוד הסודי שיבחר יהיה לצורך שימושך האישי בלבד, הנך מתחייב לנקוט בכל האמצעים לשמירת הקוד.
 2. השימוש והגלישה באתר מהווים הסכמה לכל האמור במסמך זה.